حیات وحش

قابلیت اختاپوس‌ها در تغییر ژن‌های خود

دنیای سبز تر - 19 اردیبهشت 1396   07:02
قابلیت اختاپوس‌ها در تغییر ژن‌های خود
 
اختاپوس‌ها جزو باهوش ترین آبزیان به شمار می‌آیند. بررسی دقیق‌تر بر روی این موجودات نشان می‌دهد که اختاپوس‌ها قابلیت تغییر مواد ژنتیکی‌ خود را دارند. محققان معتقدند که اختاپوس‌ها می‌توانند RNA(اسید ریبونوکلئیک) ژن‌های خود را در جهت وفق‌پذیری با محیط اطراف(تغییرات دما) تغییر دهند. اصلاح  RNA  با تغییر آرایش پروتئین‌ها صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات بر روند تکاملی اختاپوس‌ها تاثیر چندانی ندارد. برای روشن شدن این موضوع، میتوان گفت که اختاپوس‌ها برای اینکه بتوانند با محیط اطراف وفق‌پذیر شوند، بدون تغییر در ساختار RNA، آرایش پروتئین‌ها را عوض می‌کنند.
00