فناوری

آسفالت‌های خود ترمیم

دنیای سبز تر - 17 اردیبهشت 1396   06:29
آسفالت‌های خود ترمیم
 
چاله‌های موجود درجاده‌ها یکی از عوامل آزاردهنده برای رانندگان به هنگام رانندگی است. 3/1 از مرگ‌های دنیا به خاطر ندیدن چاله‌ها رخ می‌دهد. یک گروه محقق از دانشگاه دلف هلند با اضافه کردن فیبرهای فلزی، جانی دوباره به آسفالت‌ها بخشید. در ترکیب جدید مواد آسفالت، حرکت اتومبیل‌ها باعث وارد کردن نیرویی به آن می‌شود که با در نظر گرفتن رسانش حرکتی آن، مواد تشکیل دهنده شروع به حرکت کرده و پس از مدتی چاله را پر می‌کنند. علاوه‌براین تحقیق، محققان معتقدند که با پرورش و اضافه کردن نوعی باکتری به مواد تشکیل دهنده آسفالت، می‌توان چاله‌ها را به نوعی درمان کرد.
01